ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Naša ovlaštenja iz područja zaštite od požara obuhvaćaju ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para te za obavljanje poslova osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.

Iz područja zaštite od požara ovlašteni smo za pružanje sljedećih usluga:

 • Funkcionalno ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara:
  • sustavi za dojavu požara (vatrodojava)
  • sustavi za dojavu prisutnosti plina (plinodojava)
  • hidrantska mreža (vanjska i unutarnja)
  • sustavi za gašenje vodom (sprinkler, drencher)
  • sustavi za gašenje pjenom
  • sustav za gašenje plinom (FM, CO2)
  • protupožarne zaklopke
  • kupole za odimljavanje
 • Ispitivanje električnih instalacija:
  • otpor izolacije
  • zaštita od statičkog elektriciteta
 • Funkcionalno ispitivanje gromobranske instalacije
 • Funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete
 • Osposobljavanje radnika iz područja zaštite od požara
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Procjena i plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za pravne osobe
 • Opremanje protupožarnom opremom

NAŠE USLUGE

ZOP-Tehnološke usluge - zaštita na radu - rad brusilicom

Zaštita na radu

Izrada procjene rizika, osposobljavanje radnika, ispitivanje radne opreme i radnog okoliša, ispitivanje električnih instalacija, ugovorno vođenje poslova zaštite na radu…

ZOP-Tehnološke usluge - zaštita od požara- vatra

Zaštita od požara

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, ispitivanje protupanične instalacije, izrada procjene ugroženosti od požara, opremanje protupožarnom opremom…

ZOP-Tehnološke usluge - servis vatrogasni aparat

Servis vatrogasnih aparata

Pružamo usluge pregledavanja vatrogasnih aparata što uključuje periodički i unutarnji pregled vatrogasnih aparata te vođenje evidencije o pregledavanju.

Pošaljite poruku

  Kontakti

  Gračanske dužice 72, 10000 Zagreb

  TEL: 01 / 46 45 303

  MOB: 091/4260-865

  info@zop-tehnoloske-usluge.hr